SQL Cơ bản


Đối tượng tham gia: mọi ngành nghề, mọi độ tuổi, mọi giới tính

Yếu tố cần thiết: có máy tính, biết làm toán cộng trừ nhân chia cơ bản

Mục tiêu hướng tới: hiểu cơ bản về làm việc với dữ liệu qua ngôn ngữ SQL

Nghề nghiệp phù hợp: kế toán, phân tích và thống kê dữ liệu, lập trình viên backend